Daily Archives 13 lipca 2015

Socjosfera

W socjosferze znajdujemy sprzężone czynniki natury psychosferycznej w skali makro, ale także czynnik sprawnego funkcjonowania całego życia społecznego, gdyż tylko taka, stale doskonaląca się organizacja życia we wszystkich aspektach, wiedzie do zdrowia jednostki przez zdrowie całej społeczności, jak też odwrotnie, gdyż zachodzi tu sprzężenie.

Człowiek psychicznie zdrowy

Margaret Mead podaje np., że u Indian Nawajo „zdrowie” oznacza poprawne stosunki między człowiekiem i jego środowiskiem, uwzględniając też środowisko nadprzyrodzone. Zdrowie w ich kulturze kojarzy się z dobrem, błogosławieństwem i pięknem. Zauważmy, że nie jest to właściwie definicja różniąca się od definicji starożytnych na gruncie europejskim, a także od definicji współczesnych. Notabene warto też zauważyć, że w rozumieniu „zdrowia” i „choroby” Pismo Św. Nowego Testamentu sugeruje bezpośredni związek tych zjawisk z wartościami aksjologicznymi dobra i zła.