Daily Archives 3 października 2015

Zagrożenia fizyczne

Do zagrożeń natury fizycznej zaliczamy głównie promieniowanie jonizujące i niejonizujące, pyły (submikronowe i o większych parametrach), hałasy, wibracje, śmierć komunikacyjną, zagęszczanie przestrzeni życiowej, zmiany rytmów biofizycznych i czasowych, nienaturalne oświetlenie, niszczenie ozonosfery, zagrożenie równowagi termicznej w skali globalnej, niszczenie naturalnych producentów tlenu przez zanieczyszczenie wód i wyrąb lasów, zaburzenia stosunków wodnych i klimatu, naruszanie równowagi tektonicznej.