Daily Archives 22 października 2015

Ofensywna oświata zdrowotna

Potrzebne są więc zaplanowane i wszechstronne badania kosmosfery (Dubrow, Walczewski, Ditfurth, Czeżowski) pod kątem zdrowia człowieka. Oto prof. Jacek Walczewski – równolegle z postępami wiedzy światowej w tej dziedzinie – zajmuje się czynnikami kosmiczno-geofizycznymi, jako możliwymi elementami wpływającymi na zachowanie się nawet dużych grup ludzkich, zwłaszcza na poziom ich agresywności. Zauważa on m.in.: „Zestawienie wskaźników aktywności słonecznej z wydarzeniami historycznymi zdaje się wskazywać, że jej wzrost sprzyja nasilaniu się cech agresywnych w społeczeństwach, stwarzając przez to dogodne warunki do wyzwalania się masowych emocji w formie rewolucji i radykalnych ruchów społecznych”. Można więc przypuszczać, że w okresach podwyższonej aktywności słonecznej i geomagnetycznej, w sytuacji, kiedy jakieś społeczności zamieszkujące określone przestrzenie geograficzne wykazują wzrost ilości zjawisk psychopatycznych, nastrojów niezadowolenia i wrogości, prawdopodobieństwo wystąpienia masowych aktów agresji i przemocy jest szczególnie wysokie.