Daily Archives 15 listopada 2015

MATKA NATURA CZ. II

Owa antynomia panująca między podejściem materiali- stycznym a duchowym wcale nie powstała wraz z rozwojem cywilizacji technicznej. Już w okresie antyku pojawiały się głosy odrzucające magiczne poglądy na Naturę. Na przykład greccy filozofowie Sokrates i Arystoteles odrzucali duchowe podejście do przyrody, swoją uwagę koncentrując na porządku dostrzeganym w realnym świecie i opartym na zasadach piękna i logiki podporządkowanym najwyższej idei dobra.